Gwarancja

Gwarancja

DELTIM sp. z o.o. sp.k. w Częstochowie (nazywana dalej Producentem) udziela Kupującemu/Konsumentowi gwarancji zgodnie z poniższymi okresami gwarancyjnymi:

Ochrona gwarancyjna biegnie od daty zakupu produktu.

Okres Gwarancji Model wózka Czas trwania usługi door to door
NAVINGTON
36 miesięcy Caravel, Galeon,Corvet 36 miesięcy
24 miesiące Spacerówka 24 miesiące
12 miesięcy Scooner, Finn, Gondola Dock, X-Car 12 miesięcy
6 miesięcy Akcesoria brak
X-LANDER
30 miesięcy X-A, X-Run, X-Move, X-Cite, X-Pulse, X-Fit 30 miesięcy
12 miesięcy Gondola 12 miesięcy
6 miesięcy Akcesoria 6 miesięcy
AMELIS
24 miesice Hugo, Pro, Muki, SuperSix 24 miesiące

Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancją są objęte wady fizyczne produktu – uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie w chwili jego zakupu przez Kupującego/Konsumenta, albo powstałe wskutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych poszczególnych elementów.

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych:

  • mechanicznie, chemicznie, termicznie czy celowo,
  • eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem Produktu czy instrukcją użytkowania,
  • niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym przechowywaniem
  • niewłaściwym czy niezgodnym z instrukcją montażem.

Gwarancją nie są w szczególności objęte:

uszkodzenia powstałe w wyniku samowolnych przeróbek. W przypadku stwierdzenia powyższego, nabywca traci prawo do gwarancji,

zużycie elementów wyrobu powstałe w wyniku normalnej eksploatacji (m. in. pojawianie się luzów na łączeniach nitowanych, mechacenie tapicerki, zużycie osi kół, zużycie opon itp.),

uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przetarcia, pęknięcia, złamania, itp.) nie wynikające z wad materiałowych,

uszkodzenia spowodowane niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych a także promieniowaniem UV (odbarwienia, zacieki, płowienie),

uszkodzenia takie jak pleśń, rdza, śniedzenie, itp. powstałe w wyniku przechowywania niezabezpieczonego wyrobu w niekorzystnych warunkach (np. pomieszczenia o podwyższonym stopniu wilgotności,

uszkodzenia wynikające z działania środków chemicznych (rozpuszczalniki, sól drogowa, itp.).

Kupujący/Konsument nie może skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji w przypadku:

braku karty gwarancyjnej, w przypadku stwierdzenia samowolnej zmiany wpisu w karcie gwarancyjnej, niekompletnych wpisów w karcie gwarancyjnej (niewypełnienie wszystkich rubryk),

Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację, w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wykrycia wady. Kupujący/Konsument zgłasza reklamację w miejscu zakupu Produktu lub bezpośrednio w serwisie Producenta dołączając do niej:

  • wadliwy Produkt, który powinien być kompletny i w stanie oczyszczonym,
  • kompletną kartę gwarancyjną, całkowicie wypełnioną i opieczętowaną,
  • dowód zakupu Produktu,
  • formularz zgłoszenia gwarancyjnego.

Kupujący/Konsument zgłaszając reklamację w miejscu zakupu jest zobowiązany udzielić wyczerpujących wyjaśnień, co do okoliczności ujawnienia wady. Jeżeli przy rozpoznawaniu reklamacji, konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji Produktu, Kupujący/Konsument zobowiązuje się dostarczyć Producentowi wszelkich niezbędnych danych

Producent zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia produktu do serwisu Producenta z takim zastrzeżeniem, że gdyby zgłoszona reklamacja wymagała dodatkowych badań Produktu, czas ich trwania wydłuży okres rozpoznawania reklamacji, o czym Producent jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Kupującego/Konsumenta. Przy rozpatrywaniu reklamacji Producent będzie się kierował w pierwszej kolejności normami technicznymi obowiązującymi w dacie sprzedaży Produktu.

W przypadku uznania reklamacji Producent w protokole reklamacyjnym poinformuje Kupującego/Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadku zasadnej reklamacji Producent w ramach gwarancji może według własnego wyboru alternatywnie:

dokonać nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej,

wymienić na wolne od wad wszystkie wadliwe elementy podlegające gwarancji, lub cały Produkt, Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej, czy wymiany wadliwych elementów objętych gwarancja na wolne od wad.

W przypadku bezzasadnej reklamacji niezbędne koszty poniesione w związku z jej rozpoznaniem ponosi Kupujący/Konsument.

Zobowiązania Producenta, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kwoty nie przekraczającej ceny samego produktu.

Gwarancja udzielona przez DELTIM sp. z o.o. s.k. nie przechodzi na osoby trzecie.